RSS

Betinget formatering med VBA makroer

Betinget formatering i Excel er smart til at fremhæve celler, der opfylder eller ikke opfylder bestemte kriterier - fx værdier over en given grænse.

Imidlertid kan det have sine fordele at bruge VBA makroer i stedet, fx hvis du vil tælle de celler, som udløser betinget formatering (fx en bestemt baggrundsfarve).

En af mine kollegaer har et regneark, som dagligt importerer kvalitets- og procesdata, 24 rækker for hver dag og X kolonner, og han brugte betinget formatering til at farve celler røde, hvis sådan og sådan.

En dag sprugte han, om jeg kunne lave en makro, der talte de røde celler i hver kolonne.

Uvidende svarede jeg: "Ja, selvfølgelig" og troede, at det ville være en nem sag. Jeg tog fejl!

Når en celle er farvet med betinget formatering, er det at tælle en meget kompliceret sag, hvis det er muligt, og det var langt nemmere at skrive en makro, som læste hans betingelser og formaterede cellerne.

Så er det ingen sag at tælle cellerne, som får en bestemt farve.

Herunder er der et eksempel på hvordan. Du kan kopiere koden her på siden og sætte den ind i et VBA-modul, eller du kan downloade et zipkomprimeret regneark med eksemplet. Regnearket er med engelsk tekst.

Der er mange måder at gøre det på, men i dette eksempel læser makroen:

 • Om en kolonne skal formateres betinget
 • Nedre og øvre grænse for værdierne i hver kolonne
 • Valgbart: Om formateringen har en kontrolværdi (her driftstid)

I eksempel-regnearket ser tabellen således ud:

Sample table

Eksemplet har en lav og/eller høj grænse for hver kolonne. Hvis en celleværdi fx er under den lave grænse, farves den rød, og antallet af røde celler i kolonnen indsættes nederst.

Hvis en grænseværdi er tom, testes der ikke for den. Det giver 4 scenarier:

Nedre grænse = True og Øvre grænse = True
Nedre grænse = False og Øvre grænse = False
Nedre grænse = False og Øvre grænse = True
Nedre grænse = True og Øvre grænse = False

Intet forhindrer dig i at tilføje en Lav lav og Høj høj, men så bliver der 16 scenarier at tjekke.

Hvis du definerer en kontrolkolonne (med fx driftstid), vil værdier uden for grænserne blive ignoreret, hvis kontrolværdien ikke er = 1.

Koden benytter Ranges og indlejrede ForEach Next løkker, og der er også en kontrol af, om en given værdi er et heltal (Integer) eller ej.

Hvis du udvider tabellen mod højre, vil makroen automatisk tage de nye kolonner med.

Lad os komme i gang:


Sub FormatCells()
Dim bL As Boolean    'True hvis der er en nedre grænse
Dim bH As Boolean    'True hvis der er en øvre grænse
Dim bRed As Boolean   'True if to be coloured red
Dim bCheck As Boolean  'True hvis der er en kontrolværdi (fx driftstid)
Dim lCols As Long    'Antal kolonner
Dim lActiveCol As Long 'Aktuel kolonne
Dim lOffset As Long   'Variabel for kolonne offset
Dim lRedCount As Long  'Tæller til røde celler
Dim dHigh As Double   'Øvre grænse
Dim dLow As Double   'Nedre grænse
Dim rMode As Range   'Rækken med flag for kontrol - her række 26
Dim rCol As Range    'Kolonnen med celler der skal kontrolleres
Dim rMCell As Range   'Range variabel til gennemløb
Dim rCell As Range   'Range variabel til kolonnegennemløb

On Error GoTo ErrorHandle

'Slår skærmopdatering fra (hastighed)
Application.ScreenUpdating = False

'Definerer tabellen for at få antal rækker. I dette eksempel
'skal tabellen starte i celle A1.
Set rMode = Range("A1").CurrentRegion

'Antal kolonner minus kolonne A med timer (00-01, 01-02 osv.)
lCols = rMode.Columns.Count - 1

'Nu definerer vi rMode som tabellens række 26 med cellerne,
'der fortæller om det er en kolonne med celler, der skal
'formateres betinget
Set rMode = Range(Range("B26"), Range("B26").Offset(0, lCols - 1))

'Nu gennemløber vi rækken, rMode, for at finde ud af, om
'kolonnen skal formaters betinget. Hvis ikke, springer vi
'videre til næste kolonne.
For Each rMCell In rMode
  'Tæl kolonnenummer op med 1
  lActiveCol = lActiveCol + 1
  
  With rMCell
   'Hvis det er en kolonne, der skal formateres betinget
   If .Value = "CF" Then
     
     'Reset variable
     bCheck = False
     lRedCount = 0
     
     'Er der en kontrolkolonne med fx driftstid?
     If IsNumeric(.Offset(1, 0).Value) And .Offset(1, 0).Value <> 0 Then
      'Offsetværdien som Long (eller Integer)
      lOffset = CLng(.Offset(1, 0).Value)
      'Tjek om offsetværdien er et heltal. Hvis ikke,
      'går makroen i fejl.
      If Abs(.Offset(1, 0).Value / lOffset) = 1 Then
        'Er det i tabellen?
        If lOffset > 0 And lOffset + lActiveCol <= lCols Then
         bCheck = True
        ElseIf lOffset < 0 And lActiveCol + lOffset > 0 Then
         bCheck = True
        Else
         MsgBox "Kolonnen med kontrolværdierer ikke i " & _
         "tabellen. Tjek din offsetværdi i celle " & .Address
        End If
      Else
        MsgBox "Kolonne-offset skal være et heltal" & _
        .Offset(1, 0).Value & " ignoreres."
      End If
     End If
         
     'Tjek nedre grænse
     If IsEmpty(.Offset(3, 0)) = False And _
     IsNumeric(.Offset(3, 0).Value) Then
      dLow = .Offset(3, 0).Value
      bL = True
     Else
      bL = False
     End If
     
     'Tjek øvre grænse
     If IsEmpty(.Offset(4, 0)) = False And _
     IsNumeric(.Offset(4, 0).Value) Then
      dHigh = .Offset(4, 0).Value
      bH = True
     Else
      bH = False
     End If
     
     'Hvis der hverken er nedre eller øvre grænse
     'går vi videre til næste kolonne.
     If bL = False And bH = False Then GoTo Skip
     
     'Nu er vi klar til at gennemløbe cellerne og tjekke
     'om de skal formateres betinget.
     Set rCol = Range(.Offset(-1, 0), .Offset(-24, 0))
     
     'Der er tre scenarier med nedre og øvre grænse. Faktisk
     'er der fire, men vi har allerede tjekket for
     'bL = False and bH = False
     'Scenario 1:
     If bL And bH Then
      For Each rCell In rCol
        bRed = False 'Reset flag
        With rCell
         'Hvis værdien er under eller over grænsen,
         'får cellen rød baggrundsfarve.
         If .Value < dLow Or .Value > dHigh Then
           If bCheck And .Offset(0, lOffset).Value = 1 Then
            bRed = True
           ElseIf bCheck = False Then bRed = True
           End If
         End If
         If bRed Then
           .Interior.ColorIndex = 3
           .Interior.Pattern = xlSolid
           lRedCount = lRedCount + 1
         Else
           'Ingen farve
           .Interior.ColorIndex = xlNone
         End If
        End With
      Next
     End If
     
     'Scenario 2:
     If bL And bH = False Then
      For Each rCell In rCol
        bRed = False
        With rCell
         If .Value < dLow Then
           If bCheck And .Offset(0, lOffset).Value = 1 Then
            bRed = True
           ElseIf bCheck = False Then bRed = True
           End If
         End If
         If bRed Then
           .Interior.ColorIndex = 3
           .Interior.Pattern = xlSolid
           lRedCount = lRedCount + 1
         Else
           .Interior.ColorIndex = xlNone
         End If
        End With
      Next
     End If
     
     'Scenario 3:
     If bL = False And bH Then
      For Each rCell In rCol
        bRed = False
        With rCell
         If .Value > dHigh Then
           If bCheck And .Offset(0, lOffset).Value = 1 Then
            bRed = True
           ElseIf bCheck = False Then bRed = True
           End If
         End If
         If bRed Then
           .Interior.ColorIndex = 3
           .Interior.Pattern = xlSolid
           lRedCount = lRedCount + 1
         Else
           .Interior.ColorIndex = xlNone
         End If
        End With
      Next
     End If
   Else
     GoTo Skip
   End If
   .Offset(2, 0).Value = lRedCount
  End With
Skip:
Next

BeforeExit:
Set rMode = Nothing
Set rCol = Nothing
Set rMCell = Nothing
Set rCell = Nothing
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & " Procedure FormatCells"
Resume BeforeExit
End Sub

Det var det - hvordan man kan bruge VBA i stedet for Excels betingede formatering og tælle de celler, man gør noget ved.


Relateret: