RSS

Skriv en tekstfil med Excel VBA

Med Excel VBA kan man både skrive (eksportere) og importere tekstfiler. Dette eksempel viser, hvordan man nemt skriver en tekstfil. Teksten har semikolon som separatortegn, så man senere kan importere teksten til celler i Excel (se: Import af tekstfiler med Excel VBA).


Sub SkrivTekstFil()
'Denne procedure skriver og gemmer en tekstfil.

Dim iFileNumber As Integer
Dim sFileText As String
Dim sFile As String

On Error GoTo ErrorHandle

'Tekst som skal gemmes i filen.
'Den er opdelt med semikolon, så den senere
'kan importeres cellevis.
sFileText = "Dette er en tekst;" & vbNewLine & _
"Og dette er næste linie i teksten.;1;2;3"

'Filens navn
sFile = "filtest.txt"

'Skift til C:\ (eller et andet katalog)
ChDir "C:\"

'Får et ledigt nummer af styresystemet
iFileNumber = FreeFile

'Åbner en ny fil for output
Open sFile For Output As #iFileNumber

'Skriver filen
Print #iFileNumber, sFileText

'Lukker filen
Close #iFileNumber

Exit Sub

ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & ", fejl i procedure SkrivTekstFil"
End Sub

Relateret: