RSS

Histogrammer i Excel med VBA-makroer

Histogram

På denne side viser jeg, hvordan man hurtigt og nemt kan lave histogrammer i Excel med lidt VBA-kode (makroer). Jeg viser også, hvordan man kan lave en normalfordelt, klokkeformet kurve over søjlediagrammet.

Et histogram viser grafisk hyppigheden af forekomster i et datasæt, enten som frekvenser eller i procent, og man kan visuelt vurdere, om data er normalfordelt.

Vil man være sikker på det med normalfordelingen, må man dog lave en statistisk test, men det vil jeg ikke komme ind på - emnet her er VBA og ikke statistik.

I Excel kan man lave histogrammer manuelt, hvis man har installeret tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak, men jeg synes, det er bøvlet (se her hvordan), hvis man skal gøre det ofte på datasæt af forskellig størrelse.

En makro i VBA er derimod lynhurtig. Jeg viser først, hvordan man kan lave et histogram som i Microsofts eksempel, blot med makroer i stedet.

Derefter viser jeg (link), hvordan man ud fra et brugervalgt antal søjler beregner intervalstørrelsen, finder hyppigheden af forekomster i hvert interval, omregner hyppigheden til procent og indsætter det i et histogram.

Du kan markere og kopiere koden til et VBA-modul eller downloade et zip-komprimeret regneark med eksemplerne. Regnearket (og koden herunder) antager, at kildedata til histogrammet er i et andet regneark, og histogrammet indsættes på et nyt faneblad i arket med kildedata.

Histogram med klokkeformet kurve

I det første histogram er antallet af søjler (intervaller) fast, nemlig 8, og intervallernes størrelse beregnes ud fra datasættets standardafvigelse og middelværdi.

Til at lave den klokkeformede, normalfordelte kurve bruger vi 2000 "tilfældige" tal med (næsten) samme standardafvigelse og middelværdi. Fidusen til at gøre dette er at bruge regnearksfunktionen "NormInv" sammen med VBA's generator af tilfældige tal.

På modulniveau skal du deklarere 2 public variable: Public bAbort as Boolean og Public bBell as Boolean.


Sub BellShape()
'Startproceduren, som kalder proceduren
'"OpenForm" og dernæst "Histogram2".
'bAbort er en variabel af typen Boolean,
'som er deklareret på modulniveau - altså
'i toppen.

bBell = True
OpenForm
If bAbort Then
  bAbort = False
  Exit Sub
End If
End Sub


'***********************


Sub OpenForm()
'Åbner regnearket med kildedata eller
'beder brugeren gøre det. Denne procedure
'bruges uanset om det er den ene
'eller anden histogramtype.

On Error GoTo ErrorHandle

'Hvis der kun er Út regneark åbent
'(dette), vises fil-åbn dialogen.
If Workbooks.Count = 1 Then
  'Åbn fil-dialogen
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .Title = "Åbn ark med data til histogrammet"

    'Tillad kun åbning af 1 fil
    .AllowMultiSelect = False

    'Vis filer med extension "xl*"
    .Filters.Add "Workbooks", "*.xl*", 1
    .Show
    If .SelectedItems.Count > 0 Then
      Workbooks.Open (.SelectedItems(1))
    Else
      'Hvis brugeren annullerede
      bAbort = True
      Exit Sub
    End If
  End With
ElseIf Workbooks.Count = 2 Then
  'Hvis der er mere end 2 regneark
  'åbne, aktiveres det andet.
  If Workbooks.Item(1).Name = ThisWorkbook.Name Then
   Workbooks(2).Activate
  Else
   Workbooks(1).Activate
  End If
ElseIf Workbooks.Count > 2 Then
  Workbooks(Workbooks.Count).Activate
End If

'Viser en modeless ("flydende") UserForm, som beder
'brugeren aktivere regnearket med kildedata.
'For at se denne userform må du downloade regnearket
'eller lave en selv - den skal bare have en tekst samt
'en OK og en Cancel-knap.
frmPickSheet.Show vbModeless

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & " Procedure OpenForm"
End Sub

Du skal lave en simpel Userform og kalde den "frmPickSheet". På formularen skal være en label og 2 commaand buttons. På labelen beder du brugeren aktivere fanebladet med kildedata, og formularens kode skal bare være som følger:

Private Sub CommandButton1_Click()
  Unload Me
  If bBell Then
   Module1.Histogram2
  Else
   Module1.Histogram
  End If
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
End Sub

Så vidt, så godt. Hvis brugeren ikke har annulleret, er regnearket med kildedata nu det aktive ark, og vi kan gå videre. I den næste procedure beder vi brugeren om at vælge den øverste celle/værdi i kolonnen med kildedata.

Vi kontrollerer, at data er valide, og hvis alt er OK, laver vi histogrammet.Sub Histogram2()
'Laver et histogram og en klokkeformet normal-
'fordelingskurve. Skaleringsintervallerne er
'baseret på gennemsnit og standardafvigelse.

Dim bOK As Boolean
Dim dAvg As Double        'Gennemsnit
Dim dStdev As Double       'Standardafvigelse
Dim dStep As Double       'Intervalstørrelse
Dim dMax As Double        'Højeste intervalværdi
Dim dRangeMax As Double     'Øvre grænse = fakstisk max +1
Dim dMin As Double        'Laveste værdi
Dim lCount As Long        'Tæller
Dim lLast As Long        '"Hjælpetæller"
Dim rCell As Range        'Rangevariabel
Dim rInput As Range       'Rangevariabel
Dim rBell As Range        'Rangevariabel
Dim arData(1 To 8)        'Array til frekvenserne
Dim arBackup()          'Array med usorterede værdier
Dim arIntervals(1 To 8, 1 To 2) 'Array med intervallerne

On Error Resume Next

'Brugeren skal nu udpege den første celle
'i kolonnen med værdier til histogrammet.
Set rInput = Application.InputBox _
(prompt:="MarkÚr øverste celle i kolonnen med " & _
"værdier, som skal bruges i histogrammet.", Type:=8)

If rInput Is Nothing Then Exit Sub

On Error GoTo ErrorHandle

'Kontrol:
With rInput
  'Hvis der er valgt mere end 1 celle
  If .Count > 1 Then
   MsgBox "Der skal kun vælges 1 celle."
   ThisWorkbook.Activate
   GoTo BeforeExit
  End If
  
  'Vi tjekker lige, om cellen er tom
  If Len(.Value) = 0 Then
   MsgBox "Cellen er tom."
   GoTo BeforeExit
  End If

  'Numerisk værdi?
  If IsNumeric(.Value) = False Then
   If IsNumeric(.Offset(1, 0)) = False Then
     MsgBox "Det skal være et tal"
     ThisWorkbook.Activate
     GoTo BeforeExit
   Else
     'Hvis cellen under den valgte celle
     'er numerisk, har brugeren sikkert
     'klikket på kolonneoverskriften, og
     'så sætter vi rInput = cellen
     'nedenunder.
     Set rInput = rInput.Offset(1, 0)
   End If
  End If

  'Er der mere end 1 celle med værdier i kolonnen?
  If IsEmpty(.Offset(1, 0)) Then
   MsgBox "Der skal mere end 1 værdi til at lave et histogram!"
   GoTo BeforeExit
  End If
End With

'rInput udvides nu til sidste celle med
'indhold nedenunder.
Set rInput = Range(rInput, rInput.End(xlDown))

'Vi tjekker om alle værdier er numeriske
For Each rCell In rInput
  If IsNumeric(rCell.Value) = False Then
   MsgBox "Værdien i celle " & rCell.Address & _
   " er ikke numerisk."
   rCell.Select
   GoTo BeforeExit
  End If
Next

On Error GoTo ErrorHandle

'Slår skærmopdatering fra
Application.ScreenUpdating = False

'Vi kopierer værdierne til et array. Bruges til slut til at
'indsætte værdierne i den oprindelige rækkefølge.
arBackup = rInput.Value

'Finder middelværdien
dAvg = WorksheetFunction.Average(rInput)

'Standardafvigelsen
dStdev = WorksheetFunction.StDev(rInput)

'Nedre = gennemsnit - 3 * standardafvigelsen
dMin = dAvg - 3 * dStdev

'Øvre værdi for sidste interval. Bruges i
'løkken, som fylder intervaller i arIntervals
dRangeMax = WorksheetFunction.Max(rInput) + 1

'Intervalstørrelse = standardafvigelsen
dStep = dStdev

'Højeste (nedre) intervalværdi er lig nedre
'+ 6 * standardafvigelse
dMax = dMin + 6 * dStdev

'Intervallerne med nedre og øvre værdi gemmes i
'arrayet arIntervals. Det nederste interval
'har dog ingen nedre grænse.
arIntervals(1, 2) = dMin
For lCount = 2 To 8
  arIntervals(lCount, 1) = arIntervals(lCount - 1, 2)
  If lCount < 8 Then
   arIntervals(lCount, 2) = arIntervals(lCount - 1, 2) + dStep
  Else
   'Ved øverste interval sættes øvre værdi =
   'største værdi i inputværdierne + 1. Det
   'gøres alene for at kunne behandle øverste
   'interval som de øvrige, når frekvenserne
   'skal findes.
   arIntervals(8, 2) = dRangeMax
  End If
Next

'For at speede gennemløbet op sorteres kolonnen med stigende
'værdier. Inden proceduren forlades, indsætter vi
'vores backup med værdierne i den oprindelige rækkefølge.
rInput.Sort Key1:=rInput.Item(1), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal

'Variablen lLast bruges i løkken nedenunder til at
'undgå overflødige gennemløb og får startværdien 1.
lLast = 1

'Nu gennemløbes området, og vi tæller op, hvor mange
'forekomster (celler) der er i hvert interval.
For Each rCell In rInput
  With rCell
   For lCount = lLast To 8
     'I nederste interval skal der kun være
     'en øvre værdi.
     If lCount = 1 Then
      If .Value < arIntervals(lCount, 2) Then
        lLast = lCount
      End If
     Else
      'Interval 2 til 8
      If .Value < arIntervals(lCount, 2) _
      And .Value >= arIntervals(lCount, 1) Then
        lLast = lCount
        Exit For
      End If
     End If
   Next
   If lCount = 9 Then lCount = 8
   arData(lCount) = arData(lCount) + 1
  End With
Next

'Indsætter nul hvis ingen forekomst. Det er ikke
'nødvendigt, men ser bedre ud i tabellen.
For lCount = 1 To 8
  If Len(arData(lCount)) = 0 Then
   arData(lCount) = 0
  End If
Next

'Makroen skal indsætte en ny tabel, og for at undgå bøvl
'med overskrivning af eksisterende data, indsætter vi
'tabellen på et nyt faneblad. Det kan naturligvis ændres.
Sheets.Add , Worksheets.Item(Sheets.Count)

'Her indsættes hyppigheden i % i cellen B2 og ned
'og intervallerne i kolonne "A". Frekvensen indsættes i kolonne C.
'Det kan du naturligvis også ændre. Evt. kan du bede brugeren
'udpege indsætningspunktet, helt analogt med koden i starten af
'denne procedure, hvor brugeren skulle vælge startværdien.
Set rCell = Range("B2")

'Løkken kører fra 0 til 7 = 8 gange
For lCount = 0 To 7
  'Antal forekomster i hvert interval omregnes til procent af
  'antallet af celler i området.
  With rCell
   .Offset(lCount).Value = _
   arData(lCount + 1) * 100 / rInput.Count
   'Frekvens
   .Offset(lCount, 1).Value = arData(lCount + 1)
   'Intervallerne indsættes i kolonnen til venstre for værdierne
   If lCount < 7 Then
     .Offset(lCount, -1).Value = arIntervals(lCount + 1, 2)
   Else
     .Offset(lCount, -1).Value = "Mere"
   End If
  End With
Next

'Overskrifter
Range("A1").Value = "Intervaller"
Range("B1").Value = "Procent"
Range("C1").Value = "Frekvens"

'Nu indsættes gennemsnit, standardafvigelse, max og min.
'Det er bare eksempler på, at man kan bruge
'regnearksfunktioner i VBA, og kan evt. slettes.
Range("f1").Value = "Snit"
Range("f2").Value = "Stdafv."
Range("f3").Value = "Max"
Range("f4").Value = "Min"
Range("g1").Value = WorksheetFunction.Average(rInput)
Range("g2").Value = WorksheetFunction.StDev(rInput)
Range("g3").Value = dMax
Range("g4").Value = dMin
Range("g1:g4").NumberFormat = "#0.00"
Range("A1:B8").NumberFormat = "#0.00"
'Justerer bredden kolonne A
Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit

'Nu skal vi lave den klokkeformede, normalfordelte
'kurve. Til dette genereres 2000 tilfældige tal med
'samme middelværdi og standardafvigelse som input-
'værdierne til histogrammet. Vi uddelegerer opgaven
'til proceduren "RandomNumbers" - så er det nemmere
'at genbruge koden i andre sammenhænge.
'Du kan se proceduren længere nede på siden.

RandomNumbers dAvg, dStdev

'De 2000 værdier er nu indsat i celle M1 og ned
Set rBell = Range("M1")
Set rBell = Range(rBell, rBell.End(xlDown))

'For at speede gennemløbet op sorteres kolonnen med stigende
'værdier.
rBell.Sort Key1:=rBell.Item(1), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal

For lCount = 1 To 8
  arData(lCount) = 0
Next

lLast = 1

'Nu gennemløbes området, og vi tæller op, hvor mange
'forekomster (celler) der er i hvert interval.
For Each rCell In rBell
  With rCell
   For lCount = lLast To 8
     If lCount = 1 Then
      If .Value < arIntervals(lCount, 2) Then
        lLast = lCount
        Exit For
      End If
     Else
      If .Value < arIntervals(lCount, 2) _
      And .Value >= arIntervals(lCount, 1) Then
        lLast = lCount
        Exit For
      End If
     End If
   Next

   If lCount = 9 Then lCount = 8
   arData(lCount) = arData(lCount) + 1
  End With
Next

Set rCell = Range("e2")

'Løkken kører fra 0 til 7 = 8 gange
For lCount = 0 To 7
  With rCell
   'Frekvens
   .Offset(lCount, 0).Value = arData(lCount + 1)
   'Intervallerne indsættes i kolonnen til venstre for værdierne
   If lCount < 7 Then
     .Offset(lCount, -1).Value = arIntervals(lCount + 1, 2)
   Else
     .Offset(lCount, -1).Value = "Mere"
   End If
  End With
Next

'Nu skal vi lave diagrammet - histogrammet.
'Det er uddelegeret til proceduren MakeChart
'(se længere nede).
MakeChart

BeforeExit:
On Error Resume Next
'Vi genindsætter værdierne i kolonne A
'i den oprindelige rækkefølge.
rInput.Value = arBackup
'Ranges og arrays slettes for at undgå memory leak.
Set rBell = Nothing
Set rCell = Nothing
Set rInput = Nothing
Erase arData
Erase arBackup
Erase arIntervals
'Skærmopdatering slås til igen.
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
ErrorHandle:
'Her havner vi ved fejl
MsgBox Err.Description
Resume BeforeExit
End Sub

'********************

Sub RandomNumbers(ByVal dAvg As Double, ByVal dStdev As Double)
'Genererer 2000 tilfældige, normalfordelte tal
'med samme standardafvigelse og middelværdi
'som inputværdierne til histogrammet. Fidusen
'til det med standardafvigelsen og middelværdien
'er at bruge regnearksfunktionen "NormInv". Den
'er nem at bruge, sværere at forklare - slå selv op!
'Tallene indsættes fra celle M1 og ned.

Dim lCount As Long
Dim dRandom As Double

Randomize
For lCount = 0 To 1999
 dRandom = WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), dAvg, dStdev)
 Range("M1").Offset(lCount, 0).Value = dRandom
Next

End Sub

'********************

Sub MakeChart()
'Laver histogrammet med den klokkeformede
'og normalfordelte kurve. Jeg har bare
'brugt makrooptageren og efterfølgende
'ændret lidt i koden. Det kan sikkert
'gøres smartere, men det virker for mig.

Dim sSheet As String

On Error GoTo ErrorHandle

'Indlæser det aktive faneblads navn
'i variablen sSheet
sSheet = ActiveSheet.Name

Range("A1:A9,C1:C9,E1:E9").Select
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
ActiveChart.SetSourceData Source:= _
 Sheets(sSheet).Range("A1:A9,C1:C9,E1:E9")
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=sSheet
ActiveChart.SeriesCollection(1).AxisGroup = 2
ActiveChart.SeriesCollection(1).ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
With ActiveChart.ChartGroups(1)
  .Overlap = 0
  .GapWidth = 0
  .HasSeriesLines = False
  .VaryByCategories = False
End With
ActiveChart.PlotArea.Select
With Selection.Border
  .ColorIndex = 16
  .Weight = xlThin
  .LineStyle = xlContinuous
End With
With Selection.Interior
  .ColorIndex = 2
  .PatternColorIndex = 1
  .Pattern = xlSolid
End With
ActiveChart.SeriesCollection(2).Select
With Selection.Border
  .ColorIndex = 57
  .Weight = xlThick
  .LineStyle = xlContinuous
End With
With Selection
  .MarkerBackgroundColorIndex = xlNone
  .MarkerForegroundColorIndex = xlNone
  .MarkerStyle = xlNone
  .Smooth = True
  .MarkerSize = 3
  .Shadow = False
End With
ActiveChart.Legend.Delete

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & " Procedure MakeChart"
End Sub

Det var det første histogram med klokkeformet kurve ovenover, ganske som i eksemplet på Microsofts supportside, men uden manuelt og besværligt fnidder og uden brug af tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

Histogram med brugervalgt antal søjler

I eksemplet ovenover opererede vi med et fast antal søjler, og som intervalstørrelse brugte vi datasættets standardafvigelse. I eksemplet herunder lader vi brugeren bestemme antallet af søjler (intervaller), og intervalstørrelsen beregnes som:

(største værdi i datasættet - mindste værdi) / antal søjler

Derefter finder vi hyppigheden i hvert interval og laver histogrammet som et simpelt søjlediagram.

Til at identificere regnearket med kildedata bruges samme OpenForm-procedure som ovenfor, så den viser jeg ikke igen.


Sub Simple()
'Startproceduren, som først kalder proceduren
'"OpenForm" og dernæst "Histogram".
'bAbort er deklareret på modulniveau.
bBell = False
OpenForm
If bAbort Then
  bAbort = False
  Exit Sub
End If
End Sub

'******************

Sub Histogram()
'Laver et "simpelt" histogram. Antallet af
'søjler (intervaller) er brugerdefineret og
'intervalstørrelsen beregnes som:
'(højeste værdi - mindste værdi) / antal søjler
Dim bOK As Boolean
Dim rCell As Range   'Rangevariabel
Dim rInput As Range   'Rangevariabel
Dim dMax As Double   'Højeste værdi
Dim dMin As Double   'Laveste værdi
Dim dStep As Double   'Intervalstørrelse
Dim lCount As Long   'Tæller
Dim lLast As Long    '"Hjælpetæller"
Dim sInterval As String 'Strengvariabel
Dim arData()      'Array
Dim arBackup()     'Array
Dim vInput       'Brugerbestemte antal søjler
Dim sSheet As String  'Navn på faneblad

On Error Resume Next

'Brugeren skal nu udpege den første celle
'i kolonnen med værdier til histogrammet.
'Rangevariablen rInput sættes = den celle,
'brugeren vælger.
Set rInput = Application.InputBox(prompt:= _
"MarkÚr øverste celle i kolonnen med " & _
"værdier, som skal bruges i histogrammet.", Type:=8)

'Hvis brugeren annullerede
If rInput Is Nothing Then Exit Sub

On Error GoTo ErrorHandle

'Kontrol:
With rInput
  'Hvis der er valgt mere end 1 celle
  If .Count > 1 Then
   MsgBox "Der skal kun vælges 1 celle."
   ThisWorkbook.Activate
   GoTo BeforeExit
  End If
  
  'Vi tjekker, om cellen er tom
  If Len(.Value) = 0 Then
   MsgBox "Cellen er tom."
   GoTo BeforeExit
  End If

  'Numerisk værdi?
  If IsNumeric(.Value) = False Then
   If IsNumeric(.Offset(1, 0)) = False Then
     MsgBox "Det skal være et tal"
     ThisWorkbook.Activate
     GoTo BeforeExit
   Else
     'Hvis cellen under den valgte celle
     'er numerisk, har brugeren sikkert
     'klikket på kolonneoverskriften, og
     'så sætter vi rInput = cellen
     'nedenunder.
     Set rInput = rInput.Offset(1, 0)
   End If
  End If

  'Er der mere end 1 celle med værdier
  'i kolonnen?
  If IsEmpty(.Offset(1, 0)) Then
   MsgBox "Der skal mere end 1 værdi til at lave et histogram."
   GoTo BeforeExit
  End If
End With

'rInput udvides nu til sidste celle med
'indhold nedenunder.
Set rInput = Range(rInput, rInput.End(xlDown))

'Vi tjekker om alle værdier er numeriske
For Each rCell In rInput
  If IsNumeric(rCell.Value) = False Then
   MsgBox "Værdien i celle " & rCell.Address & _
   " er ikke numerisk."
   rCell.Select
   GoTo BeforeExit
  End If
Next

'Programmet skal lave intervallerne og skal vide,
'hvor mange der skal være.
'Løkken kører, til den indtastede værdi er OK,
'eller brugeren annullerer.
Do Until bOK
  vInput = InputBox("Hvor mange søjler/intervaller " & _
  "skal der være i histogrammet?", "Antal søjler")
  'Hvis brugeren annullerer
  If vInput = vbCancel Then
   ThisWorkbook.Activate
   GoTo BeforeExit
  'Hvis der ikke er skrevet noget, eller hvis det ikke
  'er et tal.
  ElseIf Len(vInput) = 0 Or IsNumeric(vInput) = False Then
   MsgBox "Antal søjler skal være et tal"
  'Antal søjler under 3 giver ingen mening
  ElseIf vInput < 3 Then
   MsgBox vInput & " søjler giver ingen mening til et histogram."
  'Flere søjler end værdier giver heller ingen mening
  ElseIf vInput > rInput.Count Then
   MsgBox "Der er flere intervaller end værdier"
  Else
   bOK = True
  End If
Loop

On Error GoTo ErrorHandle

'Slår skærmopdatering fra
Application.ScreenUpdating = False

'Redimensionerer arrayet arData til antal søjler
ReDim arData(1 To vInput)

'Vi kopierer værdierne til et array. Bruges til slut til at
'indsætte værdierne i den oprindelige rækkefølge.
arBackup = rInput.Value

'Højeste værdi i området
dMax = WorksheetFunction.Max(rInput)

'Laveste værdi
dMin = WorksheetFunction.Min(rInput)

'Nu findes intervalstørrelsen, dvs. forskellen mellem
'hvert interval. Antal intervaller er = det
'brugerdefinerede antal søjler.
dStep = (dMax - dMin) / vInput

'For at speede gennemløbet op sorteres kolonnen med stigende
'værdier. Inden proceduren forlades, indsætter vi
'vores backup med værdierne i den oprindelige rækkefølge.
rInput.Sort Key1:=rInput.Item(1), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal

'Variablen lLast bruges i løkken nedenunder til at
'undgå overflødige gennemløb og får startværdien 2.
lLast = 2

'Nu gennemløbes området, og vi tæller op, hvor mange
'forekomster (celler) der er i hvert interval.
For Each rCell In rInput
  With rCell
   'Hvis cellens værdi er mindre end mindste værdi +
   'intervalstørrelse, tilhører den det
   'laveste interval.
   If .Value < dMin + dStep Then
     lCount = 1
   Else
     'Ellers tilhører den et højere interval, så
     'vi gennemløber intervallerne startende med
     'det sidst brugte.
     For lCount = lLast To vInput
      'Når vi har fundet det rette interval, forlades
      'løkken. Det var for at speede denne proces op,
      'at vi sorterede kolonnen fra laveste til højeste.
      If .Value < dMin + dStep * lCount Then
        'lLast sættes = lCount så vi ikke starter
        'forfra næste gang.
        lLast = lCount
        Exit For
      End If
     Next
   End If
   'Ved sidste celle i løkken får lCount en værdi,
   'som er antal søjler + 1, og det ville give en fejl,
   'når vi adresserer vores array.
   If lCount = vInput + 1 Then lCount = vInput
   'Der tælles op med 1 i det pågældende interval, så
   'vi får frekvensen = antal forekomster.
   arData(lCount) = arData(lCount) + 1
  End With
Next

'Nu findes nedre og øvre værdi for hvert interval. Dem kan
'man bruge som værdier på x-aksen. Slet det eller lav det
'om, hvis du vil have noget andet.
'Makroen skal indsætte en ny tabel, og for at undgå bøvl
'med overskrivning af eksisterende data, indsætter vi
'tabellen på et nyt faneblad, som indsættes efter det
'sidste faneblad i regnearkets collection af faneblade.
Sheets.Add , Worksheets.Item(Sheets.Count)

'Nu indsættes intervallerne i celle A2 og ned, frekvenserne
'omregnes til procent og indsættes i celle B2 og ned, og
'frekvens indsættes i celle C2 og ned.
'Det kan du naturligvis ændre. Evt. kan du bede
'brugeren udpege indsætningspunktet, helt analogt med
'koden i starten af denne procedure, hvor brugeren skulle
'vælge startcellen for inputværdierne.
Set rCell = Range("B2")

'Løkken kører fra 0 til antal søjler -1. Det kan gøres på
'flere måder, man skal bare have styr på udgangscellens
'offset-værdi.
For lCount = 0 To vInput - 1
  'Antal forekomster i hvert interval omregnes til procent af
  'af frekvensen, og tallet afrundes til 2 decimaler.
  rCell.Offset(lCount).Value = _
  Round(arData(lCount + 1) * 100 / rInput.Count, 2)
  'Hvis det ikke er sidste interval
  If lCount + 1 < UBound(arData) Then
   'Intervallet puttes i en strengvariabel
   sInterval = Str(Round(dMin + dStep * lCount, 2)) & _
   "-" & Str(Round(dMin + dStep * (lCount + 1) - 0.01, 2))
   'Frekvens
   rCell.Offset(lCount, 1).Value = arData(lCount + 1)
  Else
   'Hvis det er maxværdien = sidste interval
   sInterval = Str(Round(dMin + dStep * lCount, 2)) & _
   "-" & Str(Round(dMax, 2))
   'Frekvens
   rCell.Offset(lCount, 1).Value = arData(lCount + 1)
  End If
  'Intervallet indsættes i kolonnen til venstre for værdierne
  rCell.Offset(lCount, -1).Value = sInterval
Next

'Overskrifter
Range("A1").Value = "Intervaller"
Range("B1").Value = "Procent"
Range("C1").Value = "Frekvens"

'Nu indsættes gennemsnit, standardafvigelse, max og min.
'Det er bare eksempler på, at man kan bruge
'regnearksfunktioner i VBA, og kan bare slettes.
Range("E1").Value = "Snit"
Range("E2").Value = "Stdafv."
Range("E3").Value = "Max"
Range("E4").Value = "Min"
Range("F1").Value = WorksheetFunction.Average(rInput)
Range("F2").Value = WorksheetFunction.StDev(rInput)
Range("F3").Value = dMax
Range("F4").Value = dMin
'Vis med 2 decimaler
Range("F1:F4").NumberFormat = "#0.00"

'Justerer bredden af kolonne A
Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit

'Indlæser det aktive faneblads navn
'i variablen sSheet
sSheet = ActiveSheet.Name

'Sætter rCell = diagrammets tabel
Set rCell = Range("A1:B" & vInput + 1)

'Nu indsættes et søjlediagram - histogrammet.
'Det kan sikkert gøres smartere - jeg har
'bare modificeret makrooptagerens kode.
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.SetSourceData Source:=rCell, PlotBy:= _
  xlColumns
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=sSheet
With ActiveChart
  .HasTitle = True
  .ChartTitle.Characters.Text = "Procent"
  .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
  .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
  .HasLegend = False
End With
With ActiveChart.ChartGroups(1)
  .Overlap = 0
  .GapWidth = 0
  .HasSeriesLines = False
  .VaryByCategories = False
End With

BeforeExit:
On Error Resume Next
'Vi genindsætter værdierne i kolonne A
'i den oprindelige rækkefølge.
rInput.Value = arBackup
'Ranges og arrays slettes for at undgå memory leak.
Set rCell = Nothing
Set rInput = Nothing
Erase arData
Erase arBackup
'Skærmopdatering slås til igen.
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
ErrorHandle:
'Her havner vi ved fejl
MsgBox Err.Description & " Procedure Histogram"
Resume BeforeExit
End Sub

Det var det: To typer histogram med VBA makroer.