RSS

Hvordan man med VBA udskifter Excels standardmenu

På denne side viser jeg, hvordan man nemt kan udskifte Excels standardmenu med sin egen tilpassede menu. På siden egne menupunkter i Excel viste jeg, hvordan man kan tilføje et eller flere menupunkter til standardmenuen, men i dette eksempel erstatter vi altså standardmenuen fuldstændig.

OBS: I Excel 2007 og nyere erstatter man ikke Excels indbyggede menu, og jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. I stedet vises et nyt menupunkt, "AddIns," og klikker man på dette, vises den skræddersyede menu, man selv har lavet.

Det kan der være id i at gøre, hvis man har lavet et program med mange specielle faciliteter, eller hvis man ønsker en stram styring af brugerens gøren og laden.

Specialmenuen vil kun være aktiv for det pågældende regneark. Det sikres af de to sidste makroer på siden ("Private Sub Workbook_Activate" og "Private Sub Workbook_Deactivate"), som skal indsættes i makrokoden til "ThisWorkbook". Det er nemt - forklaring følger længere nede på siden.

I eksemplet erstatter vi først Excels standardmenu med vores egen "tomme" menu for derefter at bygge den op punkt for punkt. Som det første menupunkt til venstre laver vi en "skrabet" version af Excels fil-menu, hvorfra man kan åbne, lukke, gemme, printe og afslutte. Det har jeg gjort for at vise, hvordan man kan kalde Excels indbyggede funktioner.

Derefter tilføjer vi vores skræddersyede menupunkter. Du må selvfølgelig selv skrive de makroer, som skal køres ved forskellige menuvalg - i eksemplet har jeg blot lavet nogle bokse, som popper op med en besked.

Du kan markere koden på denne side, kopiere (CTRL+C) og sætte den ind i et Excel VBA-modul. Du kan også downloade denne tekstfil, men skal så blot huske, at de 2 sidste makroer skal indsættes i makrodelen til ThisWorkbook.


Sub MakeMenu()

'Erstatter Excels standardmenu med en
'brugerdefineret menu.

Dim cbMyBar As CommandBar
Dim cbcMain As CommandBarControl
Dim cbcSub As CommandBarControl

On Error GoTo ErrorHandle

'Menubjælken cbMyBar indsættes i
'stedet for standardmenuen.
Set cbMyBar = CommandBars.Add(Name:="Custom", _
Position:=msoBarTop, MenuBar:=True, Temporary:=True)

With cbMyBar
  .Visible = True
  .Protection = msoBarNoMove
End With

'Nu tilføjes menupunkterne.
'Først en barberet "standard" Fil-menu
Set cbcMain = cbMyBar.Controls. _
Add(msoControlPopup, Temporary:=True)

With cbcMain
  .Caption = "&Filer"
  .Tag = "Filer"
  'TooltipText er den tekst som vises, når
  'musen svæver over menuen.
  .TooltipText = "Åbn, Gem, Udskriv og Afslut"
End With

'Nu tilføjes underpunkter til Fil-menuen.
'OnAction fortæller, hvilken makro der skal
'køre, hvis menupunktet vælges.
'FaceId = 23 indsætter det lille fil-åben
'ikon foran menupunktet.

With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Åbn..."
  .OnAction = "FilOp"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 23
  .Visible = True
End With

'Næste underpunkt tilføjes: Luk-kommandoen.
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Luk"
  .OnAction = "Luk"
  .Style = msoButtonAutomatic
  .Visible = True
End With

'Gem-menuen får en linie over sig med
'.BeginGroup = True
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Gem"
  .OnAction = "Gem"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 3
  .Visible = True
  .BeginGroup = True
End With

'Gem-som menuen
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Gem som..."
  .OnAction = "GemSom"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 3
  .Visible = True
End With

'Udskriftsdialog
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Udskriv..."
  .OnAction = "Udskriv"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 4
  .Visible = True
End With

'Og endelig Afslut for at lukke Excel
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Afslut"
  .OnAction = "Afslut"
  .Style = msoButtonAutomatic
  .Visible = True
  .BeginGroup = True
End With

'Nu tilføjes en menu til højre for Fil-menuen.
Set cbcMain = cbMyBar.Controls. _
Add(Type:=msoControlPopup, Temporary:=True)

With cbcMain
  .Caption = "&MinMenu1"
  .TooltipText = "Gør dit og dat"
End With

'Underpunkt2.1
Set cbcSub = cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlPopup, Temporary:=True)
With cbcSub
  .Caption = "&Dippedutter m.m..."
End With

'Laver en undermenu til underpunkt 2.1
With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "D&ippeduttter..."
  .OnAction = "DummyMacro1"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
End With

'Laver endnu en undermenu til underpunkt 2.1
With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "D&uppeditter..."
  .OnAction = "DummyMacro2"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
  .Enabled = True
End With

'Laver endnu en undermenu til underpunkt 2.1
With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "Du&ttedipper..."
  .OnAction = "DummyMacro3"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
End With

'Laver endnu en undermenu til underpunkt 2.1
With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "D&appedytter..."
  .OnAction = "DummyMacro1"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
End With

'Underpunkt 2.2 til MinMenu1

Set cbcSub = cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlPopup, Temporary:=True)

With cbcSub
  .Caption = "&Varelager..."
End With

'Undermenuer til underpunkt 2.2
With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Hyldevarer..."
  .OnAction = "DummyMacro1"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
End With

With cbcSub.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Metervarer..."
  .OnAction = "DummyMacro1"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 136
  .Enabled = True
End With

'Underpunkt 2.3 til MinMenu1
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Kalorieberegning"
  .OnAction = "DummyMacro1"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 133
  .Visible = True
End With

'Underpunkt 2.4 til MinMenu1
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Beregning af overtræk"
  .OnAction = "DummyMacro2"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 133
  .Visible = True
End With

'Det næste menupunkt tilføjes til
'højre for MinMenu1
Set cbcMain = cbMyBar.Controls.Add _
(msoControlPopup, 1, , , True)

With cbcMain
  .Caption = "M&inMenu2"
  .Tag = "MinMenu2"
  .TooltipText = "Helte && skurke"
End With

'Underpunkt 3.1 tilføjes
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Helte"
  .OnAction = "DummyMacro2"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 990
End With

'Underpunkt 3.2 tilføjes
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Skurke"
  .OnAction = "DummyMacro2"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 990
End With

'Underpunkt 3.3 tilføjes
With cbcMain.Controls. _
Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
  .Caption = "&Gem helt"
  .OnAction = "DummyMacro2"
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .FaceId = 3
End With

BeforeExit:
Set cbcMain = Nothing
Set cbcSub = Nothing
Set cbMyBar = Nothing

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & " Fejl i MakeMenu", _
vbCritical + vbOKOnly, "Fejl"
Resume BeforeExit
End Sub

Sub RemoveMenu()

'Fjerner alle ikke-indbyggede menu-
'og værktøjslinier og genskaber
'Excels standardmenu.

Dim cbBar As CommandBar

On Error GoTo ErrorHandle

For Each cbBar In Application.CommandBars
  If Not cbBar.BuiltIn Then cbBar.Delete
Next

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & " RemoveMenu", vbOKOnly, "Fejl"
End Sub

Her følger de makroer, som køres af de forskellige menupunkter.


Sub FilOp()
  Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show
End Sub

Sub Luk()
  ActiveWorkbook.Close
End Sub

Sub Gem()
  ActiveWorkbook.Save
End Sub

Sub GemSom()
  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
End Sub

Sub Udskriv()
  Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
End Sub

Sub Afslut()
  Application.Quit
End Sub

Sub DummyMacro1()
  MsgBox "Skriv din egen makro i stedet for denne besked.", _
  vbOKOnly, "Hej-hej"
End Sub

Sub DummyMacro2()
  MsgBox "Skriv noget kode i VBA.", _
  vbOKOnly, "Hallo De dr!"
End Sub

Sub DummyMacro3()
  MsgBox "Og med min pil og bue jeg skød en albatros.", _
  vbOKOnly, "Anders And"
End Sub

De følgende 2 makroer skal indættes i makrodelen til "ThisWorkbook". I VBA editoren dobbeltklikker du på ikonet ThisWorkbook, som står lige over moduloversigten i Projektoversigten. Er den ikke synlig, klikker du CTRL+R.

Makroerne sørger for, at din menu er synlig, når regnearket er aktivt, og usynlig, hvis det ikke er aktivt. Hvis du ønsker, at menuen kun skal være aktiv på et bestemt faneblad, skal du vælge det pågældende worksheet i stedet for ThisWorkbook.


Private Sub Workbook_Activate()
MakeMenu
End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()
RemoveMenu
End Sub

De enkelte menupunkter har flere properties (egenskaber) end vist i eksemplet MakeMenu. Ud over .OnAction med videre er der f.eks. mulighed for at gøre menupunktet synligt eller usynligt med egenskaben .Visible = True eller .Visible = False.

Det kan f.eks. være styret af en betingelse:

If et-eller-andet Then
  .Visible = False
Else
  .Visible = True
end If

Der er tusindvis af de små ikoner (FaceId), som kan stå ud for de enkelte menupunkter. På denne side er en oversigt over dem alle med tilhørende numre.

Relaterede sider: