RSS

Lav din egen popup-menu i Excel med VBA

Eksempel på popup-menu

Med VBA kan du nemt lave en popup-menu (også kaldet genvejsmenu), som kommer frem ved højreklik og erstatter Excels indbyggede standardmenu for klik på højre museknap.

Hvert menupunkt kan kalde en af dine makroer eller en standardfunktion i Excel, og et menupunkt kan skjules, vises, deaktiveres eller aktiveres runtime alt efter omstændighederne. Det vil sige, at en variabels værdi kan afgøre, om et menupunkt fx skal skjules eller deaktiveres.

Det kræver kun to makroer at få popup-menuen frem. En, hvor man strikker menuen sammen, og en der automatisk kalder menuen, når der højreklikkes. Det er dog praktisk at lave menuen automatisk, når regnearket åbnes. Se herom senere.

For at afprøve eksemplet nedenunder skal du kopiere makroerne "CreateShortcut" og "Dummy1" til "Dummy7" til et standardmodul i VBA. Du kan bare markere med musen, kopiere (CTRL+C) og sætte ind med CTRL+V. Hvis du bruger en lille skærm, kan nogle af kodelinjerne være tekstombrudte, men linjeskiftene er OK, når du sætter det kopierede ind.

Project Explorer med kodeark

Makroen "Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)" skal indsættes i kodearket for det/de faneblade, hvor du ønsker at bruge din egen popup-menu.

I billedet til højre er kodearket for Sheet1 (første faneblad) markeret. Heri kan man lægge netop den slags kode, som aktiveres automatisk ved bestemte handlinger/events på dette faneblad.

Alternativt kan du downloade et regneark (Excel 2003) med demo-menuen. Regnearket er zip-komprimeret og pakkes ud ved at højreklikke på filen og gøre, hvad Windows foreslår for at pakke den ud.

Hvis du ønsker, at din popup-menue skal fungere automatisk, når du åbner regnearket, kan du lave en Auto_Open-procedure (makro), som ser således ud:


Sub Auto_Open()
  CreateShortcut
End Sub

Proceduren kører automatisk, når regnearket åbnes. Og nu til sagen - først den procedure, som laver menuen, og derefter de 7 demo-makroer, som bare popper op med en besked. Til slut følger den makro, som skal ligge i fanebladets kodeark.


Sub CreateShortcut()
Dim myBar As CommandBar
Dim myItem As CommandBarControl

On Error Resume Next

'Sletter en evt. tidligere popup-menu

CommandBars("MyShortcut").Delete

On Error GoTo ErrorHandle

'Vi tilføjer nu vores "værktøjsbjælke" til Excels samling
'af Command bars og døber den "MyShortcut".
Set myBar = CommandBars.Add _
  (Name:="MyShortcut", Position:=msoBarPopup, Temporary:=True)

'Og så tilføjer vi menupunkter til den nye command bars
'samling af kontrolelementer.
Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)

With myItem
  'Menupunktets tekst. Sætter man "&" foran et bogstav,
  '(her "M") kan man trykke på M i stedet for at klikke.
  .Caption = "&Menupunkt 1..."
  'Proceduren/makroen som skal køres, hvis dette menupunkt
  'vælges. I dette tilfælde makroen "Dummy1" som
  'bare popper op med en besked.
  .OnAction = "Dummy1"
  'Vælg selv mellem de mange mulige FaceIds, hvis du
  'vil have et lille ikon til venstre for teksten.
  .FaceId = 133

  'Herunder et udkommenteret eksempel på,
  'at en variabels (her den ikke deklarerede "MyVar")
  'værdi kan afgøre, om menupunktet skal være synligt
  'eller ej.
  'Man kan også lade menupunktet være synligt, men
  'gøre det inaktivt ved at sætte ".Enabled = False".
  'If MyVar = 0 Then
   '.Visible = True
  'Else
   '.Visible = False
  'End If
End With

'Nu tilføjes menupunkt 2 efter samme opskrift.

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "M&enupunkt 2..."
  .OnAction = "Dummy2"
  .FaceId = 133
End With

'Menupunkt 3

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "Me&nupunkt 3..."
  .OnAction = "Dummy3"
  .FaceId = 1848
End With

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "Men&upunkt 4..."
  .OnAction = "Dummy4"
  .FaceId = 387
  'Markerer en ny "gruppe" ved at indsætte
  'en vandret streg.
  .BeginGroup = True
End With

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "Menu&punkt 5..."
  .OnAction = "Dummy5"
  .FaceId = 109
End With

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "Menupun&kt 6..."
  .OnAction = "Dummy6"
  .FaceId = 19
End With

Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With myItem
  .Caption = "Menupunk&t 7..."
  .OnAction = "Dummy7"
  .FaceId = 4
End With

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description & vbNewLine & _
"Procedure CreateShortcut.", vbCritical, "Error"
End Sub

Det var første etape. Du kan selvfølgelig lave det antal menupunkter, du ønsker. Nu følger de 7 demo-makroer, som menuen kalder.


Sub Dummy1()
MsgBox "Menupunkt 1"
End Sub
Sub Dummy2()
MsgBox "Menupunkt 2"
End Sub
Sub Dummy3()
MsgBox "Menupunkt 3"
End Sub
Sub Dummy4()
MsgBox "Menupunkt 4"
End Sub
Sub Dummy5()
MsgBox "Menupunkt 5"
End Sub
Sub Dummy6()
MsgBox "Menupunkt 6"
End Sub
Sub Dummy7()
MsgBox "Menupunkt 7"
End Sub

Nu følger den makro, som skal ligge i fanebladets kodeark.


Private Sub Worksheet_BeforeRightClick _
(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
Dim rIsect As Range

On Error GoTo ErrorHandle

'Vi tjekker, om der blev højreklikket i det
'navngivne område "Area". Hvis du ikke har
'et område, som er navngivet med "Area,"
'vil følgende linje give en fejl.
Set rIsect = Application.Intersect(Range("Area"), Target)

'Hvis ja, vises vores egen popup-menu,
'ellers vises Excels standardmenu for
'højreklik.
'Hvis man er ligeglad med, hvor der klikkes,
'behøver den eneste tekst i hele proceduren
'kun at være de to linjer:
'CommandBars("MyShortcut").ShowPopup
'Cancel = True

If Not rIsect Is Nothing Then
  CommandBars("MyShortcut").ShowPopup
  Cancel = True
End If

BeforeExit:
Set rIsect = Nothing

Exit Sub
ErrorHandle:
MsgBox Err.Description
Resume BeforeExit
End Sub

Det var det, nu kan du lave din egen popup-menu, og det er i bund og grund ret enkelt, synes jeg. På denne side kan du få et overblik over alle de små ikoner (FaceID's), som du kan bruge i din menu.

Relaterede sider: